Interview, Head of Karen Education and Culture Department, Doo Tha Htu District (P’Doh Saw Per Nu)

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး ပဒိၣ်စီၤပၢနူၢ် (ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤခိၣ်) စးထီၣ် ၂ဝ၁၂ နံၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဝံၤအလီၢ်ခံတုၤ ၂ဝ၂ဝ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ထံၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်

Started from 2012 after the ceasefire agreement until the 2020District Karen Education and Culture Department face the challenges and problems Interview, Head of Karen Education and Culture Department, Doo Tha Htu District. P’Doh Saw Per Nu