Home News & Updates Photo Mae Ra Moe Junior College Graduation Ceremony Class of 2023

Mae Ra Moe Junior College Graduation Ceremony Class of 2023

April 6th, 2023  •  Category Photo  •  Author: JORSHEE

မဲၢ်ရၤမိၢ် ကၠူနံယၢၣ် တီၤဒိၣ်တုာ် ခီလ့ၣ်ကၠိ တၢ်ပျၢ်ကၠိအမူး ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ မဲၢ်ရၤမိၢ်ဒဲကဝီၤပူၤ, ဒဲကဝီၤခိၣ်နၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ,လီၢ်ခၢၣ်သး ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်, Child’s Dream ခၢၣ်စးခိၣ်နၢ်ဒီး ကမျၢၢ်,ဖျိကၠိ မုၣ်ခွါ, ကၠိသရၣ်, ကၠိသရၣ်မုၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးခဲလၢာ်ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤဝဲဒီး ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ ၄ဝဝ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၂ ဒီး ၂ဝ၂၃ နံၣ်တၢ်ပျၢ်ကၠိအံၤ ကၠိဖိဖျိထီၣ်အိၣ်ဝဲ ၄၉ ဂၤန့ၣ်လီၤ.