Home News & Updates Video ပတီၢ်ထီပီညါတၢ်အိၣ်ဖှ...

ပတီၢ်ထီပီညါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးဃုာ််ဒီးခါဆူညါတၢ်တိာ်ကျဲၤ

July 21st, 2023  •  Category Video  •  Author: JORSHEE

ပတီၢ်ထီပီညါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးဃုာ််ဒီးခါဆူညါတၢ်တိာ်ကျဲၤ

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး

– ဒီးကထၢၣ် စီၤဟ့ၣ်စိသးကိၤ

– သရၣ် စီၤရိလၢၢ်မ့ၤစံး

– သရၣ်မုၣ် နီၢ်ထူရ့ၣ်စ့