Home News & Updates Video ပတီၢ်ထီပီညါဝဲၤဒ့တၢ်ပ...

ပတီၢ်ထီပီညါဝဲၤဒ့တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဒီးတၢ်တၤတၢ်ဒီးကၠူနံယၢၣ်ခီလ့းကၠိတနီၤဖဲမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ

September 12th, 2023  •  Category Video  •  Author: JORSHEE

ပတီၢ်ထီပီညါဝဲၤဒ့တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဒီးတၢ်တၤတၢ်ဒီးကၠူနံယၢၣ်ခီလ့းကၠိတနီၤဖဲမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ
တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး
– သရၣ်မုၣ် နီၢ်ဖီမူ
– သရၣ် စီၤသ့ဒိၣ်ဝါ
– သရၣ်မုၣ် နီၣ်ဆံးဆံး
– သရၣ် စီၤလ့လ့ဆၢ
– သရၣ်မုၣ် နီၢ်ဆၢမ့ၤဖီ
– သရၣ် စီၤဒံၣ်ဒံၣ်