Home News & Updates Photo ကီၢ်မူရၢ်ကၠိ, ကၠိဖိဖျ�...

ကီၢ်မူရၢ်ကၠိ, ကၠိဖိဖျိထီၣ်ကၠိအမူး

May 23rd, 2024  •  Category Photo  •  Author: KECD
ပသးခုဃုာ်ဒီးကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ပာ်လၤပာ်ကပီၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကျဲးစၢးမၤလိတၢ်လၢတၢ်သးစွံကတုၤပူၤဒီး ဖျိထီၣ်ဘၣ်ဝဲကၠိတဘျီညါအံၤန့ၣ်လီၤ.
၁.၅.၂ဝ၂၄ နံၤ, ကီၢ်မူရၢ် ပတီၢ်ထီပီညါကၠိလၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ဖၣ်အၣ်ပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပျၢ်ကၠိအမူးန့ၣ် လီၤ. လၢတၢ်ပျၢ် ကၠိတဘျီအံၤမ့ၢ်ဝဲ ကၠိဖိ ဖျိထီၣ်ဝဲအခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဖုန့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိလၢအဖျိထီၣ်ကၠိတဖၣ် အိၣ်ဖျါၦဲၤတၢ်တၢ်သူၣ် ဖှံသးညီအသိးကၠိဖိလၢအတဖျိဒ်ကၠိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဖျါၦဲၤဝဲဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.
ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အဒိၣ်အါလၢ ကၠိသရၣ်လၢအဟ့ၣ်လီၤသးလၢကၠိဖိတၢ်ဖံးလိမၤဒိးအဂီၢ်ဒီး စံးဘျုးဘၣ်စ့ၢ်ကီးလီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ်ဒီးကၠိကမံးတံာ်တဖၣ်လၢအဟ့ၣ်လီၤသးလၢ ကၠိတၢ်လဲၤတရံးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ စံးဘျုးဘၣ်စ့ၢ်ကီးကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢအဆီၣ်ထွဲအဖိအလံၤလၢတၢ်မၤလိမၤဒိးအပူၤန့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်မူရၢ်ပတီၢ်ထီပီညါကၠိအံၤဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၂ဝ၂၁နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤအခီၣ်ထံး အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဆံးတက့ၢ် ဘၣ်ဆၣ်ယံာ်ထီၣ်ဒီးလဲၤအသးဘဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီအဂ့ၢ်ကၠိဖိဒီးကၠိသရၣ်တဖၣ်စံးဝဲန့ၣ်လီၤ.