Home News & Updates Photo 2023-2024 Academic Years, Maw Koh primary school closing cer...

2023-2024 Academic Years, Maw Koh primary school closing ceremony

May 8th, 2024  •  Category Photo  •  Author: KECD
2023-2024 Academic Years, Maw Koh primary school closing ceremony photos
Maw Koh primary school located in Maw Koh Village, K’ser Doh Township, Mergui-Tavoy District.
2023-2024 တၢ်မၤလိနံၣ် မီကိၢ်တီၤဖုၣ်ကၠိ တၢ်ပျၢ်ကၠိအမူးသးဖှံ တၢ်ဂီၤတဖၣ်
မီကိၢ်တီၤဖုၣ်ကၠိ အိၣ်သူၣ်လီၤသသးလၢ သဝီမီၢ်ကိၢ်,စီဃ့ဟီၣ်ကဝီၤ,ကီၢ်ဆၣ် ကစၢၢ်ဒိၣ်,ကီၢ်ရ့ၣ်ဘျံးဒဝဲၢ်န့ၣ်လီၤ.