Home News & Updates Photo Layout and Design Training တၢ်ကစီၣ်

Layout and Design Training တၢ်ကစီၣ်

May 4th, 2024  •  Category Photo  •  Author: KECD

(၄.၁၂.၂ဝ၂၃)တုၤ(၈.၁၂.၂ဝ၂၃)အနံၤ ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ,ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပီညါဝဲၤဒ့ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်သိၣ်လိလၢအမ့ၢ် (Graphic and layout design) လၢလံာ်မိၢ်ၦၢ်သရၣ်ၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်ဒီးၦၤမၤတၢ်ဖိအဂၤတနီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စကောကရင်

တၢ်သိၣ်လိအံၤၦၤထီၣ်တၢ်မၤလိခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲမုၣ်(၅)ဂၤဒီးခွါ(၇)ဂၤ,ခဲလၢာ်(၁၂)ဂၤန့ၣ်လီၤ.သရၣ်နဲၣ်တၢ်(၃)ဂၤ,မုၣ်(၂)ဂၤဒီးခွါ(၁)ဂၤ လၢအမ့ၢ် Mote Oo တၢ်ကရၢကရိခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိတဘျီအံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လၢ တၢ်သိၣ်လိအီၤမ့ၢ် ဝဲ(Adobe InDesign) အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဒါလံာ်ဒါလဲၢ်, တၢ်ဒဲးကံၣ် ဒဲးဝ့ၤ လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်, လံာ်ကဘျံး,လံာ်ခိၣ်တီ, တၢ်သူတၢ်ဂီၤဒီးတၢ်အလွဲၢ်တဖၣ်ဒီးအဂုာ်အဂၤအကလုာ်ကလုာ် န့ၣ်လီၤ. စကောကရင်

လၢတၢ်သိၣ်လိပူၤၦၤထီၣ်တၢ်မၤလိဖိတဖၣ်ကျဲးစၢးဝဲအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးသရၣ်,သရၣ်မုၣ်တဖၣ်သူဝဲတၢ်သိၣ်လိကျိၤကျဲအကလုာ်ကလုာ်ဒ်သိးၦၤထီၣ်တၢ်မၤလိဖိတဖၣ်ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးဒီးလံာ်အုၣ်သးလၢၦၤထီၣ်တၢ်မၤလိဖိတဖၣ် အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.စကောကရင်
တၢ်သိၣ်လိတဘျီအံၤတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ(Graphic and layout design)လၢအကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ တၢ်ဒုးကဲထီၣ် လံာ်မိၢ်ၦၢ်လၢအကအိၣ်ဒီးအကံၢ်အစီ,လီၤထုးန့ၢ်သးလၢၦၤမၤလိတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒီးဝဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂုာ်အဂၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒါလံာ်ဒါလဲၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စကောကရင်

ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ,ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပီညါဝဲၤဒ့အဖီလာ်ဝဲၤဒ့ပြံသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ လံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်ဒီးတၢ်မၤ လိန့ၢ်တၢ်ပတီၢ်ဝဲၤဒ့ပြံ,တၢ်သိၣ်လိဝဲၤဒ့ပြံ,ကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးဝဲၤဒ့ပြံဒီးမိၢ်ကျိာ်ခီၣ်တဃာ်ဆူကျိာ်အါကျိာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝဲၤဒ့ပြံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.စကောကရင်