Home News & Updates Photo ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ကူၣ်သ့နံၣ် တ...

၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ကူၣ်သ့နံၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ်ကပီၤကၠိဖိ ဖျိးစိ ခိၣ်ဖး 1-10 ဒီး ကၠိဖိလၢ အနီၢ်ကစၢ်တဟဲတဖၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကူၣ်သ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဟံးန့ၢ်ခဲးလၢ အဂီၢ်

May 23rd, 2022  •  Category Photo  •  Author: KECD STAFF

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤနံၣ်ကတၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ကူၣ်သ့နံၣ်

၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ကူၣ်သ့နံၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ်ကပီၤဆူ ကီၢ်သူလ့ၤ ပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲး ကၠိဖိ ဖျိးစိ ၁ဝ ဂၤဒီး ကၠိဖိလၢ အနီၢ်ကစၢ်တဟဲတဖၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကူၣ်သ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဟံးန့ၢ်ခဲးလၢ အဂီၢ်