Home News & Updates Photo တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ ၂ဝ၂၁-၂ဝ�...

တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ကူၣ်သ့နံၣ် ကၠိလၢအနုာ်လီၤ ကီၢ်သူလ့ၤ ပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးဒီးကၠိဖိ ဖျိထီၣ် ၇၅% မျးကယၤဆူအဖီခိၣ်

May 23rd, 2022  •  Category Photo  •  Author: KECD STAFF

တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ကူၣ်သ့နံၣ် ကၠိလၢအနုာ်လီၤ ကီၢ်သူလ့ၤ ပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးဒီးကၠိဖိ ဖျိထီၣ် ၇၅% မျးကယၤဆူအဖီခိၣ်