Home News & Updates Photo ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိ...

ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ (လီၢ်ခၢၣ်သး) အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ဆူ ကညီကၠိသရၣ်/မုၣ်ဖဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ကၠိၣ်သရၣ်/မုၣ် အမုၢ်နံၤ

October 1st, 2022  •  Category Photo  •  Author: KECD Staff