Home News & Updates Video တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်လ...

တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်လဲၤခီဖျိဖဲ တၢ်ဒုးတၢ်ယာ်အဆၢကတီၢ်

January 17th, 2024  •  Category Video  •  Author: JORSHEE

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး

သရၣ်မုၣ် နီၢ်စ့စ့ခုၣ်

သရၣ် စီၤကီၢ်မၤဂ့ၤ

သရၣ်မုၣ် နီၢ်မုၣ်ခုၣ်