Home News & Updates News တၤအုးခ့ထၣ် ကၠိဖိ,ကၠိသ�...

တၤအုးခ့ထၣ် ကၠိဖိ,ကၠိသရၣ်, ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်

May 5th, 2024  •  Category News  •  Author: KECD

(၁၁-၁၃.၁၂.၂ဝ၂၃) ကီၢ်ရ့ၣ်ဖၣ်အၣ်,ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ကြဲၢ်, တၤအုးခ့ထၣ်သဝီ အိၣ်ဒီးကၠိဖိ,ကၠိသရၣ်,ကၠိဖိမိၢ်ပၢ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဘျီဝဲအံၤ ၦၤဟဲထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤ မုၣ်(၂၁၇)ဂၤ,ခွါ(၂ဝ၃)ဂၤခဲလၢာ် (၄၂ဝ)ဂၤန့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)