Home News & Updates News လီၢ်ကဝီၤပူၤတၢ်ဒုးတၢ်...

လီၢ်ကဝီၤပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်အဃိကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤဒီးတၢ်တံာ်တာ်လၢကၠိသ့ၣ်တဖၣ်

May 2nd, 2024  •  Category News  •  Author:

လီၢ်ကဝီၤပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်အဃိကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤဒီးတၢ်တံာ်တာ်လၢကၠိသ့ၣ်တဖၣ်စကောကရင်

ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤစုကဝဲၤတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်တၢ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်,တၢ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဒီးကဘီယူၤအဃိကၠိတနီၤဘၣ်ပတုာ်ဃာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်ကဝီၤလီပျံၤတၢ်အစီၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

လါအီကၢး ၃၁ သီ,၂ဝ၂၃အနံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲခၠးဆ့းအဃိသဝီလၢအိၣ်ဘူးဒ်အမ့ၢ်သီလါဟ့,တွါနံၤကိ,ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ,ဒီးတးစူးတဖၣ်ဘၣ်ပတုာ်ဃာ်ကၠိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်အဃိအံၤလီၢ်ကဝီၤဖဲန့ၣ်ကၠိဘၣ်ပတုာ်ဃာ်သး(၁၉)ဖျၢၣ်,ကၠိသရၣ်(၇၉)ဂၤဒီးကၠိဖိခဲလၢာ်(၁၃၉၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.စကောကရင်

ဖဲ(၆.၉.၂ဝ၂၃)အနံၤတၢ်ဟဲခးလီၤတၢ်ဖဲဃိၣ်ဖဲဖိ ဖဲဂီၤခီ(၈း၅၅)ဝံၤ,လဲၤခးလီၤစ့ၢ်ကီးတၢ်လၢလီၢ်မုၢ်သီသဝီအဃိ လီၢ်မုၢ်သီတီၤထီကၠိ,လီၢ်မုာ်ပၢၤတီၤဖုၣ်ကၠိတၢ်ပတုာ်ဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.လီၢ်မုၢ်သီတိီၤထီကၠိ,ကၠိသရၣ်အိၣ်ဝဲ မုၣ်-၁၃ ,ခွါ-၃ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိမုၣ်-၁၅၆ဂၤ,ခွါ-၁၁၆ဂၤန့ၣ်လီၤ. လီၢ်မုၢ်ပၢၤတီၤဖုၣ်ကၠိ ကၠိသရၣ်နီၣ်ဂံၢ် မုၣ်-၄ဂၤ,ခွါ-၁ဂၤဒီးကၠိဖိနီၢ်ဂံၢ် မုၣ်-၁၄ ဂၤ,ခွါ-၂ဝ ဂၤန့ၣ်လီၤ.စကောကရင်

ဖဲ(၇.၉.၂ဝ၂၃)မုၢ်နၤခီ (၁၂းဝ၂ )အဆၢကတီၢ်ကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ခံဖျၢၣ်ဖဲထီရ့ၣ်ဒၢသဝီန့ၣ်လီၤ.အဃိတနံၤအံၤထီရ့ၣ်ဒၢဒီးတၢ်မျၢ်ပီညါ တီၤထီကၠိတဖၣ်ပတုာ်ဃာ်အသးန့ၣ်ၦၤဆှၢတၢ်ကစီၣ်တဂၤစံးဝဲန့ၣ်လီၤ.တၢ်မျၢ်တီၤထီကၠိ, ကၠိဖိနီၢ်ဂံၢ်-၄၁၆ ကၠိသရၣ်,သရၣ်မုၣ်-(၇၈)ဂၤဒီးထီရ့ၣ်ဒၢတီၤထီကၠိ, ကၠိဖိနီၢ်ဂံၢ်-၂၄၈ၤ,ကၠိသရၣ်-၂ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.စကောကရင်

ဖဲ(၈.၉.၂ဝ၂၃)အနံၤမူကီၢ်ဆၣ်,ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်,တၢ်ဒုးသ့ညါဝဲကဘီယူၤခးလီၤတၢ်လၢတည့ၣ်ကၠးဒီးသမါကၠံအဃိဘူဝဲဒၣ်ဒီးကၠိလၢအမ့ၢ်ညီၣ်ပ့ၣ်သၣ်,ဆ့ၣ်ဆ့း,လ့ၤလၢၤကိ,ကၠီးကၠံဖီး,မံတဲန့တီ,အီခၠါသၣ်,ဖီၣ်ပံၣ်ဒၢ,စံကိတဖၣ်အဃိ,ကၠိတဖၣ်ပတုာ်သးန့ၣ်လီၤ.စကောကရင်

ကၠိလၢအပတုာ်ဃာ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်အကျိၤအတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်အဂီၢ်ပဂုာ်ကျဲးစၢးဆဲးကျိးဒီးၦၤမၤသကီးတၢ်ဖိတဖၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.တုၤမ့ၢ်ပဒိးန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးပကဒုးသ့ၣ်ညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.စကောကရင်