Home News & Updates News SAC attack KECD school in Doothahtu District

SAC attack KECD school in Doothahtu District

May 5th, 2024  •  Category News  •  Author: KECD

On 14/02/2024, 4:50 p.m., an incident occurred in Noh Law Plaw village, Hpa-An Township, Doo Tha Htu (Thaton) District, caused by the SAC’s K’Ma Moe (Kamamaung)-based 208th Battalion intentionally launching artillery shells into the local civilian community. As a result, one of the school teachers sustained significant injuries. Naw Sel Wah, 34 years old, the daughter of Saw Har Thein and Naw Mu Nor Pain, lives in Noh Law Plaw village and teaches at the Noh Aw Lar school.

According to local authorities, the teacher was sitting in the building when the artillery struck. Currently, the teacher is receiving urgent medical attention at a local hospital.

Two weeks earlier, on January 31, 2024, the same SAC unit launched artillery shells into another village in the same area, seriously injuring two children.

As attacks on the civilian populations in the area are now occurring on a regular basis, the communities are demanding their remote villages be protected by international law and justice.

၁၄.၂.၂ဝ၂၄ ဟါလီၤခီ ၄း၅ဝ နၣ်ရံၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူသထူၣ်,ကီၢ်ဆၣ်ဖၣ်အၣ်,သဝီနိၣ်လီၤပျီ, ပယီၤသုး (ခမရ-၂ဝ၈) ကမးမိၢ်သုးဒဲးကဝီၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်လိၤလိၤလၢခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသဝီပူၤအဃိ ဘၣ်ဒိဝဲ နိၣ်အီ လၢ်ကၠိသရၣ်မုၣ်တဂၤအဂ့ၢ်လီၢ်ကဝီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံးဝဲန့ၣ်လီၤ. (စကောကရင်)

သရၣ်မုၣ် အမံၤမ့ၢ်နီၢ်စဲဝါ,သးနံၣ် ၃၄နံၣ်, ပၢ်မံၤစီၤဟၤသ့,မိၢ်မံၤနီၢ်မုၣ်နီၤပ့ၤ ,အိၣ်သဝီလၢနိၣ်လီၤပျီ,သိၣ်လိတၢ်လၢနိၣ်အီလၢ်ကၠိဒီးကျိဖးဒိၣ်က့ဘၣ်အခံကိၢ်အဂ့ၢ်စံးန့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)

သရၣ်မုၣ်အံၤဖဲအအိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤအဆၢကတီၢ်ကျိးဖးဒိၣ်အက့ဖျိးထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.ဒီးဆၢကတီၢ်ခဲအံၤအ ဝဲကူဆါယါဘျါသးလၢလီၢ်ကဝီၤပူၤတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢအပူၤကွံာ်တလါ ၃၁.၁.၂ဝ၂၃ နံၤ ပယီၤသုးတဖုအံၤ ခးလီၤစ့ၢ်ကီးကျိဖးဒိၣ်လၢဖှၣ်ဂီၤသဝီဒီးဘၣ်ဝဲကၠိဖိ ၂ဂၤနးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ကဲထီၣ်သးအိၣ်ဝဲတလီၢ်လီၢ်အသိးအံၤ ၦၤတဝၢသ့ၣ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တီတၢ်တြၢ်ဒီးတၢ်ဟံးမူဟံးဒါလၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. (စကောကရင်)