Home News & Updates Photo ပံၢ်တခး ကၠိဖိ,ကၠိသရၣ်,...

ပံၢ်တခး ကၠိဖိ,ကၠိသရၣ်, ကၠိဖိမိၢ်ပၢ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်

May 5th, 2024  •  Category Photo  •  Author: KECD
(၁၈-၂ဝ.၁၂.၂ဝ၂၃) ကီၢ်ရ့ၣ်ဖၣ်အၣ်,ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ကြဲၢ်, သဝီ ပံၢ်တခး ကၠိဖိ,ကၠိသရၣ်ကၠိဖိမိၢ်ပၢ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးၦၤဟဲ ထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မုၣ်(၂၇၉)ဂၤ,ခွါ(၂၁၇)ဂၤ ခဲလၢာ် (၄၉၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ. (စကောကရင်)