Home News & Updates News School Health Training for Teachers

School Health Training for Teachers

May 2nd, 2024  •  Category News  •  Author: KECD

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤလိဘၣ်ဃးကၠိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢသရၣ်,သရၣ်မုၣ်တဖၣ်အဂီၢ်(စကောကရင်) School Health Training for Teachers

 

ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၁၁-၁၅,၉,၂ဝ၂၃)အနံၤန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ် လၢ မုၢ် တြီၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်,လူၤသီကီၢ်ဆၣ်,ပ့က့ကရူၢ်တၢ်လီၢ်ဖဲဒ့ၣ်ဘူးနိၣ်န့ၣ်လီၤ.စကောကရင်

လၢတၢ်သိၣ်လိဘျီဝဲအံၤကၠိသရၣ်,သရၣ်မုၣ်ဖဲလီၢ်ကဝီၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်လဲၤထီၣ်ဝဲတၢ်မၤလိန့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိတ ခီဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤလၢလီၢ်ကဝီၤကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်ကဝီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံးဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်လိဘျီဝဲအံၤအတၢ်ပညိၣ်တခီ ဒ်သိးဒီးကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအဟဲကဲထီၣ်သးညီနုၢ်ဒီးအီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်ဃၢ်,တၢ်ဘၣ်တမုာ်,ခိၣ်မူၤ,ခိၣ်သၣ်ဃံဆါ,စုတကံခီၣ်တကံတဖၣ်အါမးအဃိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢကၠိသရၣ်,သရၣ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဒ်သိးဒီးကဒီသဒၢကၠိဖိလၢကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါသုတကဲထီၣ်အသးဒီးအဝဲ သ့ၣ်ခဲအံၤခဲအံၤဘၣ်န့ၣ်သရၣ်,သရၣ်မုၣ်စ့ၢ်ကီး,ကဘၣ် က့ၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဝဲဆူကၠိဖိဒီးတဲနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.စကောကရင်