Home News & Updates News တၢ်မၤလၤကပီၤ ဟီၣ်ခိၣ်�...

တၢ်မၤလၤကပီၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ကညီနံၣ်ထီၣ်သီအမူး

May 6th, 2024  •  Category News  •  Author: KECD

လါသလ့ၤထီၣ်(၁)သီ,၂၇၆၃ ကညီနံၣ်, (၁၁.၁.၂ဝ၂၄)နံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်မုၢ်တြီၢ်,ကီၢ်ဆၣ်လူၤသီ,ကရူၢ်ပ့က့ပူၤတၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီဖဲ နီၢ်ဂံၢ်(၁)ပဒိၣ်တီၤထီကၠိအပူၤန့ၣ်လီၤ.ဖဲတၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီအမူးအခါ ခိၣ်နၢ်,ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ(ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ),ကၠိကမံးတံာ်,ကၠိဖိမုၣ်ခွါ,ကၠိသရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီဘျီဝဲအံၤန့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)

လၢတၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီအဆၢကတီၢ်တၢ်ဖးဖျါထီၣ်ခိၣ်နၢ်လုၢ်ဒိၣ်ၦ့ၤဒိၣ်အလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ် လၢအမ့ၢ်ဝဲသုးက့နီၢ်ဂံၢ်(၅)ခိၣ်တဂၤအလံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်,ခိၣ်နၢ်တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတဖၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်သမံသမိးကၠိဖိတဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ခိၣ်ဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ကၠိဖိအိၣ်တနီၤဒိးန့ၢ်ဝဲခိၣ်ဖးန့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)

လၢတၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီအံၤဒ်သိးဒီးကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါဝဲလါသလ့ၤထီၣ်(၁)အံၤမ့ၢ်ကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ်အနံၣ်ထီၣ်သီဒီးကပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤ,ပာ်လၤပာ်ကပီၤ မုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်လီၤ.မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိးဖိလံၤလၢဆူမဲာ်ညါတဖၣ်ကစိာ်ခီဝဲတစိၤဘၣ်တစိၤန့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)