Home News & Updates News တၢ်သမံသမိးဒီးတၢ်လီၤက...

တၢ်သမံသမိးဒီးတၢ်လီၤကွၢ်ထွဲတၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်

May 5th, 2024  •  Category News  •  Author: KECD

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်,၂ဝ၂၃ အတီၢ်ပူၤကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤလီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်သမံးသမိးဒီးတၢ်လီၤကွၢ်ထွဲတၢ်မၤဝဲၤဒ့ပြံအဒ့ အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤသမံသမိးကၠိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူသထူၣ်,ကီၢ်ရ့ၣ်မုၢ်တြီၢ်,ဒီးကီၢ်ရ့ၣ်ဖၣ်အၣ်ပူၤဒီးတၢ် သမံသမိး ကၠိခဲလၢာ်(၁ဝ)ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)

တၢ်လဲၤအံၤ တၢ်သမံသမိးတဂ့ၢ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါဝဲကၠိဖိတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်, လံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်, တၢ်သိၣ်လိဒီးမၤလိပီးလီ,တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတီၤ ဒၢးပူၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်မၤနီၣ်,ၦၤကညီဂံၢ်ဘါတၢ်အိၣ်ယၢၤ, တၢ်ပာ်လီၤဃာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဒိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ , ပီးလီလၢတၢ်သူအီၤလၢတၢ်မၤနီၢ်ကီၢ်,လံာ်ရိဒၢး,ဒီးတၢ်သိၣ်လိရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)

လၢတၢ်လီၤသမံသမိးကၠိအဂီၢ်တၢ်သူဝဲတၢ်ဃုကွၢ်ထံသမံသမိးတၢ် (observation)ဒီးတၢ်သံဒိးသံကွၢ်တၢ် (interview)တဖၣ်ဆူကၠိခိၣ်,ကၠိသရၣ်,ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်ဒီးၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကၠိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.စကောကရင်)

တၢ်လီၤသမံသမိးက့ၤကၠိ တၢ်မၤအီၤဒ်သိးဒီးတၢ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်က့ၤဝဲကၠိတဖၣ်အကံၢ်အစီအပတီၢ်အိၣ်ထဲလဲၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်အီၤတဖၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)