Home News & Updates News ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိ...

ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ, ၦၤတဝၢတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲတၢ်မၤလိန့ၢ်တၢ်ဝဲၤဒ့ CMT တၢ်မၤလိ

May 6th, 2024  •  Category News  •  Author: KECD

၂၂/၁/၂ဝ၂၄ တုၤ ၃/၂/၂ဝ၂၄ နံၤ ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ, ၦၤတဝၢတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲတၢ်မၤလိန့ၢ်တၢ်ဝဲၤဒ့, တၢ်ကရၢကရိမၤသကိးတၢ်ဒီးၦၤတဝၢဝဲၤဒ့ပြံ အိၣ် ဒီးတၢ်မၤလိလၢ CMT တဖၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်(၇)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်သိၣ်လိအံၤၦၤထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ် ၂၂ ဂၤဒီး တၢ်သိၣ်လိသရၣ် ၄ ဂၤန့ၣ်လီၤ. (စကောကရင်)

တၢ်သိလိတဘျီအံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခိတီဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကတိၤန့ၢ်ခဲးတၢ်အကျိၤအကျဲတဖၣ်, Cyber security (CS) and email, ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ အစရီတဖၣ်, Agri-business, ဒီး ကၠိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဖၣ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤန့ၣ်လီၤ. အါန့ၣ်အန့ၤအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ မိၢ်ပၢ်သရၣ်ကရၢလံာ်စိာ်စုန့ၣ်လီၤ. (စကောကရင်)

တၢ်မၤလိ ၁၃ သီအတီၢ်ပူၤပညိၣ်ဝဲဒ်သိး ကမၤဆူၣ်ထီၣ်ဝဲ CMT တဖၣ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အလုာ်ကလုာ် ဒ်သိးဒီးကမၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ.(စကောကရင်)