Home News & Updates News We are pleased to share our KECD poster for the 2023-2024 ac...

We are pleased to share our KECD poster for the 2023-2024 academic year.

June 15th, 2024  •  Category News  •  Author: KECD

This poster is one of the advocacy tools produced by the KECD Communication and Advocacy Unit.

“Our Vision”
A peaceful, pluralistic and just society founded on an educational climate that provides equal access to appropriate and quality educational services and experience for individuals and their communities to realize their full potentials, and experience and maintain their cultures.
က​သူၣ်​ထီၣ်​ထံ​လီၢ်​ကီၢ်​ပူၤ​တၢ်​မုာ်​တၢ်​ခုၣ်​ဒီး ​တၢ်​သ့​အိၣ်​ဆိး​ဃုာ်​ဒီး​ပှၤ​အါ​ဂၤ ​ခီ​ဖျိ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အ​သ​နူ​လၢ ​အ​ဒုး​အိၣ်​ဖျဲၣ်​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤ​သး​စၢ်​ခိၣ်​နၢ်​သ့ၣ်​တ​ဖၣ်​လၢ ​အိၣ်​ဒီး​အ​ကံၢ်​အ​စီ​ဒီး​ပာ်​က​ဖၢ​လၢ​အ​သး​ဒ် ​အ​တၢ်​မ့ၢ်​တၢ်​အ​သိး ​လၢ​က​ရဲၣ်​သဲ​က​တီၤ​ထီၣ်​က့ၤ​အ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဒီး ​ပၢၤ​ဃာ်​က့ၤ​အ​လုၢ်​လၢ်​ထူ​သ​နူ​သ့ၣ်​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.(စှော်ကရင်)

ငြိမ်းချမ်းပြီး တရားမျှတမှုနှင့် ဗဟုဝါဒထွန်းကားသော လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် လူ့အသိုက်အဝန်းအတွက် သင့်လျော်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ညီမျှစွာပါဝင်ခွင့်ပေးသည့် ပညာရေးရပ်ဝန်းတွင် တည်ထောင်ထားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ထိုလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အလားအလာများကို တွေ့ကြုံသိရှိနိုင်ရန် နှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။